“Some nights you drink tea, some nights you drink whiskey.”